برگزاری اولین جلسه کارگروه هلیکوپتری اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در تارخ 26 مهرماه 1396 در محل دایمی نمایشگاه صنایع هوایی،  سالن موزه.

در این جلسه آقای مهندس حسن امیدزاد بعنوان رئیس کارگروه هلیکوپتری اتحادیه توسط اکثریت اعضا انتخاب شدند.