یکی از پروژه های این شرکت همکاری در طراحی ، تلرانس دهی هندسی و ساخت اولین شتابدهنده رادیو دارو (سکیلوترون) 10MeV  برای مصارف پزشکی با دانشگاه صنعتی امیر کبیر بوده که هم اکنون این پروژه در حال انجام می باشد.